cloud

Czym się zajmujemy

A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku jest publiczną placówką oświatową.
Naszym celem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży  z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Leskiego tj.:
 • Miasto i Gmina Lesko,
 • Gmina Olszanica,
 • Gmina Solina,
 • Gmina Baligród,
 • Gmina Cisna.
Udzielamy również rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców  dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły i placówki Poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania tj. w Powiecie Leskim.
Formy udzielanej pomocy dzieciom i młodzieży mogą mieć charakter:
 1. Bezpośredni, tj.:
  1. Diagnoza: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
  2. Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne);
  3. Terapia psychologiczna, psychoterapia;
  4. Terapia logopedyczna;
  5. Socjoterapia;
  6. Inne formy pomocy indywidualnej;
  7. Zajęcia grupowe prowadzone w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,
  8. Porady bez badań;
  9. Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy.
  10. Przesiewowe badania pod katem wykrycia deficytów rozwojowych.
  11. Interwencja kryzysowa ,
  12. Mediacje,
 2. Pośredni, tj.:
  1. Informacje o wynikach badań,
  2. Opinie w sprawach określony w przepisach oświatowych i innych (zakładka „Rodzaje wydawanych opinii), w tym o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego nauczania lub obowiązkowego indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 Ponadto Poradnia udziela pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w formie:
 1. Konsultacji,
 2. Warsztatów,
 3. Prelekcji,
 4. Szkoleń,
 5. Konferencji,
 6. Udziału w radach pedagogicznych,
 7. Mediacji,
 8. Udziału w spotkaniach zespołu, o którym mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 22, ust.2, pkt 11 UoSO (IPET),
 9. Udziału w spotkaniach z przedstawicielami innych instytucji działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (m.in. PCPR, IZdsPR),
 10. Sieci wsparcia i samokształcenia dla pedagogów szkolnych.
 W Poradni działają Zespoły Orzekające, które wydają
- orzeczenia: 
 • potrzebie kształcenia specjalnego,
 • potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • potrzebie indywidualnego nauczania,
 • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 
Priorytetem jest dla nas dobro dziecka, dlatego dbamy, aby jakość naszych usług była na jak najwyższym poziomie. W tym celu pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalą umiejętności, a placówka jest wyposażana w najnowsze pomoce i narzędzia do diagnozy i terapii.
Ważne jest również, aby nasz klient czuł się w Poradni bezpiecznie, dlatego zapewniamy poufność.