cloud

O poradni

A A A

Krótki rys historyczny i stan aktualny PPP w Lesku

 

Początki idei opieki psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce sięgają przełomu XIX i XX wieku. Już w 1915r. utworzono Warszawie poradnię zawodową dla chłopców i dziewcząt, a w 1921 założono Laboratorium Psychopedagogiczne, którego zadaniem była selekcja do szkół specjalnych dzieci z upośledzeniem umysłowym. Początkowo działalność psychologów w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży dość prężnie się rozwijała, niestety wybuch II wojny światowej uniemożliwił dalsze prace nad ujednoliceniem i podniesieniem rangi poradnictwa.

Dopiero w 1957 roku Ministerstwo Oświaty uruchomiło pierwsze poradnie zawodowe dla młodzieży  w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Łodzi, a w 1958 zostały powołane poradnie społeczno-wychowawcze. Już wtedy zwrócono uwagę na istotny element poradnictwa jakim jest praca z rodzicami.

W celu ujednolicenia poradnictwa  1 sierpnia 1964 Minister Oświaty i Wychowania wydał zarządzenie, na mocy którego roku zlikwidowano poradnie psychologiczne i powołano do życia poradnie wychowawczo-zawodowe.

 

1 września 1974r.  Orzeczeniem Organizacyjnym Bieszczadzkiego Urzędu Powiatowego w Lesku została powołana do działalności Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Lesku, która swym zasięgiem obejmowała Powiat Bieszczadzki.

W wyniku zmiany przepisów oświatowych Decyzją Kuratora Oświaty w Krośnie z dnia 23 września 1993 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Lesku została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesku. Wówczas Poradnia obejmowała swym zasięgiem miasto i gminę Lesko oraz gminy: Baligród, Cisna, Solina, Olszanica.

 

Obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku swoim zasięgiem obejmuje teren Powiatu Leskiego.

Organem Prowadzącym Poradni jest Powiat Leski, a Organem Nadzorującym Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Obsługę finansowo-księgową Poradni prowadzi Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku.