cloud

RODO

A A A

Klauzula informacyjna

dla klienta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku

Szanowni Państwo, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku z siedzibą: 38-600 Lesko, ul. Wincentego Pola 1, reprezentowana przez Dyrektora Poradni Annę Dziedzicką-Mazurkiewicz.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie pocztą elektroniczną: inspektor-odo@wp.pl, lub tradycyjną: ul. Wincentego Pola 1, 38-600 Lesko.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z:
 1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe;
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
 5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 6. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);
 • wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesku;
 • podejmowania akcji edukacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 

Odbiorcą danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne);
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych - podmioty przetwarzające (np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne).

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady przechowywania dokumentacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest wymogiem ustawowym,
 • wydania zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia jest wymogiem ustawowym,
 • w celu podejmowania akcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest dobrowolne.