cloud

Poradnik - jak skorzystać z usług Poradni

A A A

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUG PORADNI:

 • Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.
 • Przyjmowanie dzieci i młodzieży odbywa się na podstawie zgłoszeń, które można dostarczyć do placówki na odpowiednim druku, pobranym z sekretariatu lub ze strony internetowej („Druki do pobrania”), a także można przekazać telefonicznie.
 • Zgłosić dziecko na wizytę może tylko rodzic, prawny opiekun lub sam pełnoletni uczeń.
 • Wskazane jest, aby do zgłoszenia dołączyć posiadaną dokumentację (lekarską, szkolną lub inną) dziecka, która będzie istotna dla postepowania diagnostycznego.
 • Termin wizyty w Poradni jest wyznaczany zgodnie z kolejnością zarejestrowanych Zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach termin wizyty może zostać zmieniony,
 • Czas oczekiwania na termin uzależniony jest od ilości Zgłoszeń w danym dziale (może się wahać od 2 tygodni do 4 miesięcy).
 • W  wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku dzieci i uczniów niepełnosprawnych termin wizyty wyznaczany jest poza kolejką.
 • O terminie wizyty w Poradni klienci powiadamiani są telefonicznie, osobiście lub listownie.
 • W przypadku, jeśli dziecko nie będzie mogło stawić się w wyznaczonym terminie prosimy o tym  niezwłocznie poinformować Poradnię. Umożliwi to przyjęcie innego dziecka.
 • Przed wizytą należy zapoznać się z „Pouczeniem”.
 


POUCZENIE

 • W dniu badania dziecko powinno być zdrowe, wypoczęte, po posiłku.
 • W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz. 199 z późn. zm.) prosimy rodziców/prawnych opiekunów o posiadanie na pierwszej wizycie w poradni numeru PESEL, a w przypadku uczniów ważnej legitymacji szkolnej.
 • Na badanie dziecko/uczeń zgłasza się z okularami lub aparatami słuchowymi, jeżeli powinien ich używać.
 • Badania psychologiczne/pedagogiczne/logopedyczne oraz rozmowa z rodzicem/prawnym opiekunem, dzieckiem/ uczniem trwają od ok. 2-4 godz.
 • Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna. W tym czasie za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic/prawny opiekun.
 • W sytuacji nie zgłoszenia się do poradni w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego powiadomienia – zgłoszenie dziecka/ucznia zostaje przesunięte na koniec listy oczekujących na przyjęcie.
 • W sytuacji dwukrotnego nie zgłoszenia się do poradni w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego powiadomienia – uznaje się, że rodzic/prawny opiekun rezygnuje z wizyty w poradni.
 • W wyjątkowych sytuacjach (z przyczyn organizacyjnych) poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego terminu przyjęcia dziecka/ucznia.